Część I Regulamin portalu§ 1 Terminy stosowane w Regulaminie


1. Administrator Bazy - Firma FMP INTERNATIONAL Ewa Jagodzińska, ul.Nowowiejska 103/7, 50-340 Wrocław

51-117 Wrocław NIP: 8981102915, e-mail: contact@findmypet.eu


2. Baza findmypet.eu – zwana dalej Bazą – baza osób będących właścicielami zwierząt, obejmująca zbiór danych, które zostały przekazane do Bazy przez Użytkowników Zarejestrowanych. Głównym przedmiotem prowadzenia Serwisu jest utworzenie platformy umożliwiającej zamieszczenie przez użytkowników informacji o swoich zwierzętach, wyszukiwanie zaginionych zwierząt, umożliwienie zaginionym zwierzętom powrotu do właściciela, zamieszczaniu informacji o zaginionych zwierzętach.


3. Strona internetowa Bazy znajduje się pod domeną www.findmypet.eu


4. Użytkownicy:


 1. Użytkownik Zewnętrzny – niezarejestrowana osoba odwiedzająca Bazę. Użytkownik Zewnętrzny posiada dostęp do treści i materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora Bazy oraz Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. Użytkownik Zarejestrowany - osoba, która dokonała rejestracji w Bazie przy pomocy formularza rejestracyjnego. Użytkownik posiada dostęp do konta utworzonego w procesie rejestracji.


5. Konto – przestrzeń serwerowa Bazy udostępniana Użytkownikowi Zarejestrowanemu w Serwisie, na której może on zamieszczać Dane, Dane Zwierzęcia oraz nimi zarządzać. Użytkownik Zarejestrowany sam decyduje o zamieszczanych Danych oraz Danych Zwierzęcia w ramach korzystania z konta.


6. Formularz Rejestracyjny – Formularz umożliwiający rejestrację konta pod adresem www.findmypet.eu/register,


7. Dane – treści, informacje, zdjęcia, które Użytkownik Zarejestrowany zamieszcza w Bazie


8. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego oraz w ramach zarejestrowanego konta informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, niezbędne do prowadzenia Bazy, Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika Zarejestrowanego.


9. Dane Zwierzęcia – informacje dotyczące zwierzęcia będącego w posiadaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego, do których mogą należeć: imię, rasa, płeć waga, wiek, numer mikrochipa, numer identyfikatora szczepienia, data szczepienia przeciwko wściekliźnie, wszystkie informacje o dolegliwościach, diecie, znakach szczególnych, agresywności, wszelkie informacje dotyczące zaginięcia, oraz pozostałych informacjach.


10. Identyfikator findmypet – identyfikator posiadający specjalny numer, który po zarejestrowaniu umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji.


11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a FMP INTERNATIONAL z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;


12. Usługa - wszelkie świadczenia Serwisu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.


13. Serwis - portal internetowy prowadzony przez FMP INTERNATIONAL pod domeną findmypet.eu.
§ 2 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego na stronie internetowej Serwisu.


2. Główne cele Serwisu:


 1. zwiększenie bezpieczeństwa zwierząt poprzez możliwość rejestracji w bazie

 2. stworzenie platformy umożliwiającej odnajdywanie zaginionych zwierząt

 3. stworzenie platformy umożliwiającej zgłoszenie zaginionych zwierząt

 4. umożliwienie powrotu do właścicieli zaginionym zwierzętom za pośrednictwem Serwisu.

 5. umożliwienie zamieszczania przez Użytkowników Zarejestrowanych informacji o swoich zwierzętach umożliwiających ich identyfikację oraz dodatkowych informacji pomocnych przy ewentualnym odnalezieniu w przypadkach zaginięcia

 6. informowanie o zbliżającym się terminie następnego szczepienia przeciwko wściekliźnie drogą elektroniczną

 7. dystrybuowanie poprzez sprzedaż specjalnych identyfikatorów umożliwiających rejestrację w Serwisie


3. W Serwisie występuje podział na 2 grupy użytkowników:


 1. Użytkownicy Niezarejestrowani – posiadają dostęp do informacji udostępnionych przez Administratora Bazy oraz informacji udostępnionych przez Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. Użytkownicy Zarejestrowani – Użytkownicy posiadający przypisane konto będące wynikiem poddania się procesowi rejestracji w Serwisie.


4. Administracją Bazy zarządza Administrator Bazy.§ 3 Uprawnienia i obowiązki Użytkowników Zarejestrowanych


1. Konto w Bazie może założyć każda osoba, która jest właścicielem zwierzęcia.


2. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.


3. W celu założenia Konta w Serwisie należy dokonać rejestracji przy użyciu aktywnego adresu e-mail, oraz kompletnie wypełnionego formularza rejestracyjnego.


4. Przesłanie kompletnego formularza rejestracyjnego do Administratora Bazy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


5. Administrator po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego dokonuje weryfikacji poprawności podanych informacji:

1) w przypadku akceptacji na wskazany adres e-mail przesłany jest odnośnik do potwierdzenia rejestracji konta


2) w przypadku braku akceptacji podawana jest informacja uzasadniająca odmowę.


6. Użytkownik Zarejestrowany, który przejdzie pozytywnie weryfikację uzyskuje dostęp do przypisanego mu konta poprzez wykorzystanie indywidualnego loginu oraz hasła dostępu.


7. Użytkownik Zarejestrowany:


   1. ma prawo do nieograniczonego dostępu i korzystania z aplikacji przeszukujących zasoby Serwisu,

   2. ma prawo do wprowadzenia Danych Zwierząt - wszystkich informacji o swoich zwierzętach, za wyjątkiem funkcji dodatkowych zarezerwowanych dla Użytkowników Zarejestrowanych posiadających zarejestrowany Identyfikator findmypet,

   3. ma prawo ustalać, jakie Dane oraz Dane Zwierzęcia zamieszczone w Serwisie będą widoczne dla pozostałych Użytkowników. Prawo dotyczy wszystkich danych.

   4. ma prawo pełnego dostępu do zgłoszenia zaginięcia swojego zwierzęcia bez ograniczeń,

   5. ma prawo do usunięcia zgłoszenia zaginięcia w przypadkach, gdy nie jest potrzebne dalsze utrzymywanie informacji o zaginięciu w Bazie,

   6. ma prawo do uzyskania dodatkowych funkcji po wpisaniu numeru rejestracyjnego Identyfikatora findmypet. Wpisanie numeru jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że jest on właścicielem Identyfikatora findmypet o danym numerze

   7. ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz złamanie prawa będące skutkiem działania Użytkownika, w tym odpowiedzialności za umieszczenie Danych niezgodnych z prawem, Danych Osobowych nieprawdziwych, ujawnienie informacji poufnych czy naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie
8. Użytkownik Zarejestrowany poprzez akceptację Regulaminu oświadcza że :
§ 4 Uprawnienia i obowiązki Administratora Bazy oraz Serwisu

1. Administrator Bazy ma prawo dostępu do wszystkich danych przekazanych przez Użytkownika posiadającego Konto.


2. Administrator Bazy prowadzi rejestr Użytkowników Zarejestrowanych w celach związanych z uruchomieniem i prowadzeniem Serwisu.


3. Administrator Bazy jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników Zarejestrowanych w rozumieniu Ustawy.


4. Administrator Bazy zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego w momencie naruszenia interesu Administratora Bazy, prawa innych Użytkowników, lub postanowienia niniejszego Regulaminu.


5. Administrator Bazy ma prawo zmiany wszystkich danych przekazanych przez Użytkownika posiadającego Konto, jeśli powodują nieprawidłowości w działaniu Bazy.


6. Administrator Bazy nie ponosi odpowiedzialności:
6. Administrator Bazy oraz Serwis nie ponoszą odpowiedzialności za powrót zwierzęcia do domu.
§ 5 Dane osobowe


1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Serwis.


2. Administratorem Danych Osobowych jest: Firma FMP INTERNATIONAL Ewa Jagodzińska, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ust. z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


3. W Bazie przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w zakresie dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.


4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności prowadzoną przez firmę FMP INTERNATIONAL dostępną w serwisie www.findmypet.eu


6. Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) – użytkownik może w każdej chwili edytować oraz usunąć swoje dane z serwisu.Szczegóły przetwarzania danych opisane są w polityce prywatności serwisu findmypet.eu§ 7 Postanowienia końcowe


Wyłącznym właścicielem praw do opisów produktów, zdjęć oraz innych materiałów znajdujących się na stronie sklepu jest firma FMP INTERNATIONAL Ewa Jagodzińska

50-340 Wrocław


Firma FMP INTERNATIONAL nie pokrywa kosztów powrotu do domu zaginionych zwierząt, ani nie ponosi odpowiedzialności za działania między podmiotami lub osobami fizycznymi podczas przekazywania informacji lub organizowaniu powrotu do właścicieli zaginionych zwierząt.


Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.


Zatwierdzając postanowienia niniejszego regulaminu klient oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi jego punktami oraz w pełni je akceptuje.


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.